Skip to content

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda en totaltjänst inom företagarens ekonomifunktion som dels är individuellt anpassad och personligt utförd, dels konkurrenskraftig prismässigt. För att nå bästa möjliga lösning tror vi på en öppen, personlig och varaktig relation för att öka förståelsen för företagarens behov. Vi lägger stor vikt på att Du som företagare skall erhålla ökade kunskaper när det gäller redovisning/bokföring.

Entreprenör i Sverige
 • Turkish
 • Swedish
 • Russian
 • Persian
 • Indian
 • Hungarian
 • English
 • Bengali
 • Arabic
 • Azerbaijani

Dataredovisning AB

Bolagsbildning

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt företagsform och lösningar som är skräddarsydda för dina behov. Vi är medvetna om att de första åren kan vara tuffa och vi kan, med vår långa erfarenhet och kontaktnät, vägleda dig mot rätt riktning. 

Nedan finner du kort information om vad vi kan göra för dig inför start. 

Aktiebolag

Ett aktiebolag kan startas av en eller flera ägare och kräver att man har 50000 kr i aktiekapital. Ett aktiebolag är en juridisk person och har ett eget personnummer (organisationsnummer)  vilket innebär att ägaren/ägarna inte blir personlig ansvarig/a mer än aktiekapitalet om företaget skulle hamna i obestånd.

Enskild firma

Det går relativt snabbt att starta en enskild firma och kräver inget startkapital. Företagets organisationsnummer blir ägarens personnummer vilket innebär att man kan bara vara en ägare i företaget. Nackdelen är att man blir själv ansvarig för alla skulder. Att starta enskild firma kan vara bra när man vet att vinsterna inte kommer att vara höga de första verksamhetsåren.

Handelsbolag / Kommanditbolag

Precis som enskild firma behöver man inte ha något startkapital för att starta handelsbolag. Om Ni är två eller fler som vill starta eget är den här företagsformen lämplig. Som bolagsman är man personlig ansvarig för företagets skulder. Går man in som ny bolagsman i handelsbolaget blir man ansvarig för tidigare skulder.

Ekonomisk förening

I en ekonomisk förening finns det medlemmar som deltar samt bestämmer lika mycket. En ekonomisk förening måste ha minst tre medlemmar och syftet är att “främja medlemmarnas ekonomiska intressen”. Den kan startas av fysiska personer, föreningar eller företag vilka ska fastställa stadgar som ska fungera som regler på hur föreningen ska bedrivas.

Affärsplan

En vanlig utmaning för en nyföretagare är vilken riktning att gå mot. En affärsplan hjälper företagaren att undersöka om det går verkligen att tjäna pengar på sin affärsidé. Den klarlägger affärsidéns styrkor och svagheter, visar om Ni behöver finansiering samt vilken företagsform som är lämligast.

Budgetering

Med en noggrann budget kan Ni fastställa vad som krävs för att bedriva verksamheten och samtidigt ha överskott att leva på. Det förekommer många utgifter som vanligtvis företagaren missar i sin budgetberäkning, som t.ex. preliminärskatt, moms, sociala avgifter, försäkringar och etc. I starten förekommer det många utgifter och det är viktigt att koll på dessa kostnader för att ha finansiering som täcker dem.

Avtal

Att skriva ett avtal är ett bra bevis för vad parterna har kommit överens om. Muntliga avtal är givitvis valida men är svåra att bevisa vid tvist. Vi kan hjälpa dig med att skriva ett avtal eller erbjuda dig juridisk rådgivning innan Ni skriver på ett avtal. Det är betydligt billigare att få hjälp från början än att vid senare skede gå igenom långdragna och kostsamma tvister.

Konsultation

Behöver Ni ett bollplank innan eller under tiden Ni driver ett företag så har vi alltid ett team som står beredda att stödja dig. Tveka inte ta hjälp av vår kompetenta team oavsett hur liten eller stor frågan är. Praktisk hjälp och råd är väldigt viktigt inför start så tveka inte kontakta oss.

Bokföring

Enligt lag är man bokföringsskyldig om man bedriver enskild firma, aktiebolag, handel-& kommanditbolag och ekonomisk förening. Det innebär att alla affärshändelser ska systematiskt bokföras. Räkenskapsinformationen ska därefter arkiveras på ett betryggande sätt inom landet i 7 år. Bokföringen i sin tur, beroende om Ni använder fakturerings- eller kontantmetoden, står till grund för momsredovisningen för varje period. Det är en av anledningarna varför det är viktigt att bokföringen blir noggrann.

Med vår långa erfarenhet och kompetens kan vi sköta er verksamhets bokföring på ett noggrannt sätt. Vi uppdaterar oss regelbundet med rådande lagar och regler vilket är grunden till rätt utförd kontering. Låt vår team sköta din redovisningen medan Ni fokuserar på kärnverksamheten. Om Ni önskar att sköta delar av bokföringen, t.ex. fakturering, kan vi hjälpa dig med programval och rutiner.

Nedan är några av de tjänster som vi kan hjälpa dig med:

Löpande bokföring

 • Inköp & försälj. inom EU
 • Inköp & försälj. utanför EU
 • Digitaliserat redovisning
 • Tolkning av RR & BR
 • Skanning av lev- & kundfakturor

Finansiella tillgångar

 • Bostadsrätt
 • Kapitalplaceringsaktier
 • Andelar i handelsbolag
 • Andelar i ekonomisk förening
 • Andra värdepapper

Fastigheter & lokaler

 • Inköp & försäljning av fastighet
 • Byggnads- & maskininventarier
 • Markanläggningar
 • Löpande fastighetskostnader
 • Lokalkostnader

Inventarier

 • Inköp av inventarier & förbrukningsinventarier
 • Datorutrustning & program
 • Hyra av inventarier
 • Försäljning & utrangering
 • Avskrivning & nedskrivning

Övriga intäkter

 • Rot- & Rut-tjänster
 • Försäkringsskador
 • Dricks
 • Serverings- & utkörningsavgift

Bokslut och årsredovisning

Vid räkenskapens slut upprättas ett bokslut som är en sammanställning av årets bokföring. Det är därmed viktigt att bokföringen har varit noggrann under året eftersom bokslutet ligger till grund för beskattning. Vi sammanställer noggrant posterna på balansräkningen med korrekt underlag från bank, Arbetsförmedling, Skatteverket, leverantörer, etc. Sedan värderar vi tillgångar och skulder och periodiserar intäkter och kostnader.

För aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag vars ägare är juridiska personer ska en årsredovisning upprättas. Vi hjälper er att upprätta korrekt utformat årsredovisning som innehåller fastställeseintyg. resultaträkning, balansräkning, noter och förvaltningsberättelse.

Deklaration & skatterådgivning

Alla fysiska och juridiska personer är normal deklarationsskyldiga för ett beskattningsår. Det finns en uppsjö av regler och lagar, som inte alltid är tydliga, vilka man måste ta hänsyn till. Lämnar Ni oriktiga eller missar fylla i viktiga uppgifter kan Ni bli påförda skattetillägg vilket är en straffavgift. Sedan ska deklarationen lämnas in till Skatteverket i rätt tid annars blir Ni påförda förseningsavgift. Vi kan med vår långa erfarenhet och kontinuerlig uppdatering av lagar och regler hjälpa dig att deklarera rätt. Nedan kan Ni läsa om vad vi kan göra för dig.

Fysiska personer

 • Tjänsteinkomst mer än 18951 kr under 2017
 • Löner & förmåner
 • Inkomster från fåmansföretag
 • Avdrag – tjänst
 • Traktamente & reseersättning
 • Utdelning eller försäljning av aktier
 • Inkomst av räntor
 • Inkomst från näringsverksamhet
 • Räntefördelning
 • Ägt en fastighet
 • Dödsbon

Enskild firma

 • NE blankett- förenklat årsbokslut
 • NE blankett – vanligt årsbokslut
 • Skattemässiga justeringar
 • Räntefördelning 
 • Expansionsfond

Aktiebolag

 • Inkomstdeklaration INK2
 • Skattemässiga justeringar
 • Kvalificerade andelar K10
 • Okvalificerade andelar K12
 • Andelsbyte kvalificerade K13

Handelsbolag

 • Blanketten INK4
 • Skattemässiga justeringar
 • Delägarnas uppgifter INK4DU
 • Andel i HB fysisk personer N3A
 • Andel i HB juridiska personer N3B
 • Avyttring av andel  K15

Fastigheter & bostadsrätter

 • Uppskov bostad – K2
 • Försäljning av småhus – K5
 • Försäljning av bostadsrätt – K6
 • Försäljning av näringsfastighet – K7
 • Försäljning av näringsbostad – K8

Deklaration för ideella föreningar

 • Blanketten INK3

Löner

Reglerna mellan anställda och arbetsgivare är många vilka är inte helt lätt att hålla koll på. Det är bland annat löner, lönetillägg, kostnadsersättningar, förmåner, försäkringar, semester och etc. Utöver det tillkommer det olika avtal som Ni måste ta hänsyn till. Flertal av våra klienter har lagt löneansvaret på oss eftersom det befriar dem från tidsödande men viktigt arbete. Personalen är företagets viktigaste tillgångar och därmed är det av ytterst vikt att lönebiten blir rätt. Följande kan vi stå till tjänst med:

Löner och skatt

 • Utbetalning av lön
 • Traktamente
 • Utlandstraktamente
 • Lönetillägg
 • sjuklön
 • Kostnadsersättning

Anställning & avtal

 • Anställningsavtal
 • Anställningsformer
 • Avtalsförsäkringar
 • Pensioner

Förmåner

 • Förmåner
 • Bilförmåner
 • Gåvor till anställda
 • Arbetsredskap

Anställa utländsk arbetskraft

Om Ni har tänkt att anställa utländskt arbetskraft, från ett land utanför EU, har det ställts högre krav för att få arbetstillstånd inom vissa branscher. Det är framförallt att företagaren kan uppvisa likviditet som kan täcka tre månadslöner. Utöver det ställs det krav på att man har fyra olika försäkringar under hela anställningsperioden.

Vi har hjälpt flertal företag att anställa utländskt arbetskraft vare sig det är asylsökande, utländska studenter i Sverige eller direkt från ett land utanför EU. Med våra ackumulerade kunskaper kan vi hjälpa dig att anställa utländskt arbetskraft utan att stöta på hinder. I samarbete med advokatbyrå kan vi hjälpa dig med migrationsfrågor.

Låt oss växa tillsammans

Kontakta oss idag

Vi skulle gärna vilja komma igång med ditt projekt. Vårt team är redo att ta itu med såväl stort som litet projekt. Kontakta oss så ska vi lägga samman ett anpassat förslag till dig!

Boka tid
Back To Top